Tinka xổ số Peru

Làm thế nào để thắng xổ số - 12 những kế hoạch tốt nhất để giành chiến thắng

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 6 – Vé: 3

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 5

Phòng: 10 – Vé: 6

Phòng: 11 – Vé: 7

Phòng: 12 – Vé: 9

Phòng: 13 – Vé: 10

Phòng: 14 – Vé: 12

Phòng: 15 – Vé: 13

Phòng: 16 – Vé: 15

Phòng: 17 – Vé: 16

Phòng: 18 – Vé: 18

Phòng: 19 – Vé: 19

Phòng: 20 – Vé: 21

Phòng: 21 – Vé: 21

Phòng: 22 – Vé: 27

Phòng: 23 – Vé: 28

Phòng: 24 – Vé: 30

Phòng: 25 – Vé: 30

Phòng: 26 – Vé: 37

Phòng: 27 – Vé: 38

Phòng: 28 – Vé: 40

Phòng: 29 – Vé: 43

Phòng: 30 – Vé: 48

Phòng: 31 – Vé: 50

Phòng: 32 – Vé: 52

Phòng: 33 – Vé: 55

Phòng: 34 – Vé: 62

Phòng: 35 – Vé: 63

Phòng: 36 – Vé: 66

Phòng: 37 – Vé: 68

Phòng: 38 – Vé: 76

Phòng: 39 – Vé: 78

Phòng: 40 – Vé: 82

Phòng: 41 – Vé: 82

Phòng: 42 – Vé: 93

Phòng: 43 – Vé: 95

Phòng: 44 – Vé: 99

Phòng: 45 – Vé: 99

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 6 – Vé: 4

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 8

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 17

Phòng: 11 – Vé: 20

Phòng: 12 – Vé: 29

Phòng: 13 – Vé: 34

Phòng: 14 – Vé: 43

Phòng: 15 – Vé: 56

Phòng: 16 – Vé: 65

Phòng: 17 – Vé: 68

Phòng: 18 – Vé: 94

Phòng: 19 – Vé: 108

Phòng: 20 – Vé: 133

Phòng: 21 – Vé: 151

Phòng: 22 – Vé: 172

Phòng: 23 – Vé: 187

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 6 – Vé: 5

Phòng: 7 – Vé: 9

Phòng: 8 – Vé: 20

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 51

Phòng: 11 – Vé: 66

Phòng: 12 – Vé: 113

Phòng: 13 – Vé: 157

Quy tắc xổ số của Nga

Một số vòng được chơi hàng tuần trong "Russian Lotto":

  • Chuyến tham quan đầu tiên. Người thuyết trình lấy một thùng ra khỏi túi và gọi lớn, hiển thị khán giả và người xem, số trên thùng. Điều này tiếp tục cho đến lúc đó, cho đến khi một trong những người chơi trên bất kỳ hàng ngang nào có năm số được đóng lại – những tấm vé này đã giành được ở vòng 1. Người dẫn chương trình làm gián đoạn trò chơi. Những người chiến thắng trong vòng đầu tiên đã được xác định.
  • Hiệp hai. Người dẫn chương trình cảnh báo về việc chuyển sang vòng 2. Ở vòng thứ hai, hành động của người lãnh đạo giống nhau, như trong lần đầu tiên. Giai đoạn này của trò chơi tiếp tục cho đến thời điểm này, cho đến khi người chiến thắng được xác định. Tất cả phải đóng trên vé của anh ấy 15 số của một trong các trường. Có điều kiện thuận lợi cho vòng hai. Với những điều kiện này, bạn có thể giành được giải Jackpot. Nếu được chỉ định 15 số sẽ đóng trong lần đầu tiên 15 di chuyển vòng hai – Người sở hữu tấm vé này đã trúng giải độc đắc.Vào cuối hiệp thứ hai, lệnh lại vang lên: "Dừng lại, trò chơi!».
  • Vòng ba. Chủ nhà tiếp tục lấy thùng ra, trò chơi đã được chơi một cách hài hước. Những trò đùa và câu chuyện cười của anh ấy làm giảm bớt bầu không khí hồi hộp, hấp dẫn. Người tham gia trò chơi kiểm tra cẩn thận các con số trên vé của họ. Người chiến thắng ở vòng 3 là tấm vé, ai có mọi thứ 30 số đã được đặt tên hàng đầu. Chiếc vé giành quyền vào vòng 3 đã được xác định, nhưng trò chơi không kết thúc ở đó. Các bạn đạt giải 2 vòng đầu tiếp tục tham gia bốc thăm tiếp. Và những người tham gia, những người chiến thắng trong vòng 3, hoàn toàn ra khỏi trò chơi.
  • Các chuyến tham quan khác. Chúng chạy ở cùng một chế độ, chỉ những vé trúng thưởng được xác định nhanh hơn với hầu hết mọi thùng được rút ra khỏi túi. Cơ hội giành được ít nhất một số tiền sẽ không khiến người sở hữu vé xổ số kết thúc trò chơi.
  • "Cốc". Đôi khi phần rút thăm kết thúc bằng một bức vẽ dưới cái tên vui nhộn của chuyến tham quan "Kubyshka". Vé được coi là trúng thưởng, có tất cả các số chưa được rút ra trong trò chơi trước đó ở sân dưới hoặc sân trên.

Có thực tế để trở thành người chiến thắng trong Gosloto không 6 của 45 "

Giành chiến thắng trong xổ số Gosloto 6 trong số 45 "mọi người đều có thể. Hãy nói thêm, cơ hội trở thành chủ nhân của giải thưởng siêu khủng. Vì vậy, hãy tích trữ may mắn và vé số.

Trả hết tiền, chi cho việc mua phiếu giảm giá trò chơi chỉ có thể được đoán đúng hai con số. Do đó, sẽ có rất ít người thua lỗ..

Những người chiến thắng lớn nhất của Gosloto 6 của 45 "

Trong thời gian tồn tại của vé số, hai người may mắn đã may mắn trở thành chủ nhân của giải độc đắc, số tiền trong số đó vượt quá vài trăm triệu rúp. Một cư dân của Novosibirsk đã trở thành người giữ kỷ lục đầu tiên. Anh ấy đã giành được chiến thắng 358 triệu rúp. Đến nay, vẫn chưa ai có thể đánh bại quán bar này.. Nhưng những món quà hào phóng không kết thúc ở đó.. 21 tháng 2 2018 năm Yuri đã có thể giành được một giải thưởng siêu lớn với số tiền 267 506 103 rúp. Bất kỳ người nào trong số những người tham gia sẽ có thể trở thành người chiến thắng, mặc dù một số lượng nhỏ.

Được coi là, rằng không có cách nào, cho phép dự đoán kết hợp giải thưởng của các số. Do đó, bạn chỉ nên dựa vào may mắn.. Và lựa chọn duy nhất để tăng cơ hội trúng thưởng là mua một số lượng lớn vé.. Bạn cũng có thể thử gạch bỏ nhiều số hơn.. Nhưng chúng tôi đã viết nhiều lần về 12 chương trình trúng xổ số - 100% kết quả. Cho những người, ai chưa quen, rất khuyến khích.

Bản chất của xổ số Gosloto 6 của 45 "

Vẽ "Gosloto 6 của 45 "là một trong những trò chơi đầu tiên, do Stoloto tổ chức. Lần đầu tiên người chơi được thử vận ​​may trong trò chơi này vào tháng 11 2008 của năm. Buổi vẽ được tổ chức ba lần một tuần, bây giờ chúng được tổ chức hai lần một ngày. Một số người chơi ở Nga đã giành được giải thưởng tiền mặt ấn tượng.

Một nửa chi phí của tất cả các vé số đã mua được sử dụng để tạo ra tiền thắng. Với sự phổ biến của trò chơi, một số tiền đáng kể được tích lũy.

Vé chứa một sân chơi, đây là các số từ một đến bốn mươi lăm. Người chơi có thể mong đợi nhận được giải thưởng siêu khủng, khi nào, nếu anh ta đoán đúng chỉ sáu chữ số. Nếu giải thưởng chính vẫn chưa được tìm thấy trong bản vẽ, sau đó nó tích lũy cho đến lần rút tiếp theo.

Sự kết hợp sáu chữ số không phải là kết hợp duy nhất chiến thắng. Hai con số được đoán đúng sẽ cho phép bạn trả lại tiền vé số. Ba số chiến thắng đủ điều kiện cho 300 rúp. Những người tham gia, đoán bốn số, có thể tin tưởng vào 3000 rúp. Danh sách đầy đủ các giải thưởng và xác suất giành được chúng được trình bày trong bảng dưới đây.

Giải thưởng Sự phù hợp Tỷ lệ cược Tiền thắng, chà xát.
1 Giải thưởng 6 của 6 1:8 145 060 Siêu giải thưởng
2 Giải thưởng 5 của 6 1:34 808 200 000
3 Giải thưởng 4 của 6 1:733 3 000
4 Giải thưởng 3 của 6 1:45 300
5 Giải thưởng 2 của 6 1:7 100

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Đánh giá bài viết